APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2018

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á)ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2018
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 70/£ÉêÀÄPÁw-2/2018, ¢£ÁAPÀ:
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
Final Range Wise List has been uploaded .
DateNews & Events
DEC
11
2019
DEC
10
2019

Final Select List

OCT
31
2019

Second Provisional Select List

SEP
16
2019

Provisional Select List - 2

MAY
31
2019

  Range Wise List uploaded.

 • BallariRange
 • BelagaviCity
 • BengaluruCity
 • CentralRange_Bengaluru
 • EasternRange_Davanagere
 • Hubbali-DharwadCity
 • MangaluruCity
 • MysuruCity
 • NorthEasternRange_Kalaburagi
 • NorthernRange_Belagavi
 • SouthernRange_Mysuru
 • WesternRange_Mangaluru
 • MAY
  30
  2019
  Provisional Select List

  Provisional Select List

  APRIL
  16
  2019

  Viva Voce Call letter has been uploaded for the Post of POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2018, (Download from My Application Link) and attend as per the schedule mentioned in Call Letter.

  MARCH
  12
  2019

  Viva Voce exam Scheduled on 13,14 And 16 March 2019 is postponed due to administrative reasons. Next date will be intimated shortly.

  MARCH
  11
  2019

  Viva Voce exam Scheduled on 12-03-2019 is postponed due to administrative reasons. Next date will be intimated shortly.

  MARCH
  06
  2019

  Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2018, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

  MARCH
  05
  2019
  Viva Voce Eligible List

  Viva Voce Eligible List

  Feb
  13
  2019
  Final Answer Key

  Final Answer Key

  Jan
  24
  2019
  Objection Format for Answer Key

  Objection Format

  Jan
  24
  2019
  Provisional Key Answer

  Series A Series B Series C Series D Series E


  Jan
  17
  2019
  ADDENDUM

  Jan
  14
  2019
  Press Note English

  Press Note Kannada
  Jan
  05
  2019
  Written examination fixed on 13/01/2019

  Written examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2018 Download (from My Application Link) and attend the Written examination on date mentioned in the call letter without fail.

  Dec
  31
  2018
  Proceedings of Debarred Candidates
  Dec
  13
  2018

  If Eligible Candidates received sms regarding ET-PST result as You are not qualify for Written Examination, Please send us your ET-PST result copy with representation via email (ssrnt@ksp.gov.in).

  ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è, ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÁë ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ°è£À ªÀiÁ»w/CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀAvÉ (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀ / ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ / ¥ÀæªÀUÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ) ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CAvÀºÀ wzÀÄÝ¥Àr/§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è F PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÁUÀÆ F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ.
  Nov
  17
  2018
  DAVANGERE Date Change

  The Davangere unit et-pst date 20/11/2018,. The scheduled ground District Stadium Ground, Hadadi Road, Davangere is postponed due to administrative reason and re-schedule on 27/11/2018 on same ground.

  Nov
  16
  2018
  Belagavi DAR Ground & Schedule Changed

  Belagavi ET-PST scheduled dates on 17/11/2018 & 19/11/2018 is re allotted to Mangaluru Unit and ground venue is New Sports Ground, Behind University Library, Mangaluru and ET-PST commence from 19/11/2018.

  Nov
  16
  2018
  Belagavi DAR Ground -- Postponed

  Belagavi ET-PST scheduled dates on 17/11/2018 & 19/11/2018 is postponed due to administrative reasons and next date will be intimated in due course.

  Nov
  15
  2018
  Bengaluru - CAR (South) Parade Ground Date Changed

  The Bengaluru ET-PST(PSI Civil) Scheduled on 17/11/2018 , 19/11/2018, 20/11/2018, 22/11/2018 & 23/11/2018 at CAR (South) Parade Ground, Hosur Main Road, Adugodi, Bengaluru has been postponed due to administrative reason and rescheduled on 27/11/2018, 28/11/2018, 29/11/2018,30/11/2018 & 01/12/2018 respectively.

  Belagavi DAR Ground Date Changed

  Belagavi ET-PST scheduled dates on 20/11/2018 & 22/11/2018 is preponed due to administrative reasons and rescheduled on 16/11/2018 & 17/11/2018 in same ground.

  Nov
  12
  2018
  BELAGAVI- Ground Date Changed

  The Belagavi ET-PST(PSI Civil) Scheduled date 13/11/2018 has been postponed due to administrative reason and rescheduled on 22/11/2018 in same ground.

  Nov
  09
  2018
  BELAGAVI- Ground Date Changed

  The Belagavi ET-PST(PSI Civil) Scheduled date 12/11/2018 has been postponed due to administrative reason and rescheduled on 20/11/2018 in same ground.

  Nov
  05
  2018
  KALABURGI- Ground Date Changed

  The kalaburgi ET-PST(PSI Civil) Scheduled date 19/11/2018 & 20/11/2018 has been postponed due to administrative reason and rescheduled on 28/11/2018 & 29/11/2018 in same ground.

  Nov
  03
  2018
  Second Phase ET- PST is Scheduled

  The ETPST Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2018 Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail.

  Oct
  17
  2018
  ET-PST Date is Postponed - Mysuru

  The ET-PST schedule fixed on 22/10/2018, 23/10/2018 & 25/10/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011. is postponed and Rescheduled on 30/10/2018, 31/10/2018 & 02/11/2018 respectively.

  Oct
  16
  2018
  ET-PST Date is Postponed - Bengaluru

  The ET-PST schedule fixed on 20/10/2018 at KSRP Parade Ground, 3rd Battalion, Koramangala, Bengaluru-560034. is postponed and Rescheduled on 25/10/2018.

  C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ CfðAiÀÄ J¯Áè PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀAvÀºÀ CfðAiÀÄ°è£À CA±À DxÀªÁ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ.
  F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁ®A£À°è w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  Sep
  29
  2018

  ETPST Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2018 Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail.

  May
  28
  2018
  PSI CIVIL Notification-Date Extension.
  Sl.NO
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
  DESCRIPTION
  «ªÀgÀ
  DATE
  ¢£ÁAPÀ
  01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  28/05/2018
  02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  11/06/2018
  03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  13/06/2018
   
  RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
  AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
  POST
  ºÀÄzÉÝ
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  MINIMUM AGE
  PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  MAXIMUM AGE
  UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE
  ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  PSI(CIVIL) FOR DIRECT CANDIDATE
  v
  SUBMIT

  CLEAR
  GM 21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  28 YEARS /
  28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 11.06.1990 AND 11.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  30 YEARS /
  30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 11.06.1988 AND 11.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  FOR INSERVICE CANDIDATE
  GM 21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  35 YEARS /
  35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 11.06.1983 AND 11.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  40YEARS /
  40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 11.06.1978 AND 11.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 11/06/2018 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

   
  FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
  PSI (CIVIL)
  Sl.NO /
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  PAYABLE FEE AMOUNT
  ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
  01 GM & OBC (2A,2B,3A,3B) ` 250
  02 SC , ST, CAT-01 ` 100
   
  EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
  1.PSI(CIVIL) Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
  HK NOTIFICATION/ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É
   
  ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST / ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉë
  ENDURANCE TEST
  FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  PSI(CIVIL) 1600 Mtrs Run 7 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
  3.80Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  1.20Mtrs (In 3 chances only)
  Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET
  Candidate only
  HEIGHT 168 Cms for Men
  CHEST 86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms)
  ENDURANCE TEST FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  PSI(CIVIL)
  400 Mtrs Run
   
  2 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
   
  2.50 Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  0.90 Mtrs (In 3 chances only)

  Shotput ( 4 Kg)

  3.75 Mtrs (In 3 chances only)

  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
  168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
  CHEST
  (For Men Only)
  86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
  WEIGHT
  (For Women only)
  45 Kgs
   
   
  HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ
  01 Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
  1.Bellary 2. Bidar 3. kalaburagi 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. PÀ®§ÄgÀV, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
  02 The following may be the basis to issue the eligibility certificate to prove the claim an individual as a local person.
  M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
  d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Birth Certificate: or
  ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ  /  Residence Certificate: or
  ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Study Certificate : or
  «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Marriage Certificate : or
  ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Certificate of Home town(or Place) : or
  ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ   /   Warsa Certificate
   
  DETAILS OF VACANCY IN PSI(CIVIL) / SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ
  Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK Region Reserved Posts  
      Direct Inservice Exservicemen Direct Inservice Exservicemen
      MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN TOTAL
  01 PSI(Civil) 102 36 15 08 2 1 0 0 164
   

  NOTEn¥ÀàtÂ
  • Payment should be made in State Bank of India (SBI) / Post office only.LIST OF SBI BANK BRANCHES
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the candidates who will be qualifying in Endurance Test & Physical Standard Test.
  • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï C¥sï EArAiÀiÁ / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

  Phone:080-22943346
  Support Center Timings : 10:30 AM To 05:30 PM

  Contact US